Gekennzeichneter Inhalt

Warunki przyrodnicze

W skali nadleśnictwa dominującymi siedliskowymi typami lasu są LMwyż i LMśw. Łącznie zajmują one 8003,38 ha czyli 52,78% powierzchni leśnej. Przyjmując za kryterium warunki wilgotnościowe, siedliska zajmują: - świeże - 71,21 % powierzchni (10797,72 ha), - wilgotne - 27,72 % powierzchni (4203,42 ha), - bagienne - 1,07 % powierzchni (162,91 ha).

Siedliska
     
                 Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie są;
·         LMwyż       - zajmujący 5292,44 ha, co stanowi 38, %
·         BMśw         -         „        2032,86 ha, co stanowi 13,48%
·         LMśw         -         „        1970,07 ha, co stanowi 13,06%
·         Lwyż           -        „        1885,25 ha, co stanowi 12,50%
W dalszej kolejności LMw – 6,4%, BMw - 5,4%, BMwyż - 4,1%, Bśw – 4%. Udział pozostałych siedlisk (Lśw, Lw, Ol, BMb, Bw, LMb) jest niewielki i wynosi 2,7%.
     
 siedliska przedst. na wykresie.doc

 
 
      Gatunki
                   Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym we wszystkich obrębach jest sosna, która jako gatunek panujący zajmuje 70,6% powierzchni leśnej. Na drugim miejscu znajdują się drzewostany z panującą jodłą 20,9%. Pozostałe gatunki : Brz, Ol, Db, Św, Md, Bk, Gb, Oś stanowią ok. 10% powierzchni. Po ostatnim urządzaniu lasu (stan na 01.01.1998) typy siedliskowe lasu uległy znaczącej zmianie w kierunku bardziej żyznych, co zobowiązuje nadleśnictwo do przebudowy drzewostanów i wprowadzania większej ilości gatunków liściastych zgodnie z obowiązującymi typami gospodarczymi drzewostanów.
     
 

 
 
      Struktura wiekowa
               W Nadleśnictwie Skarżysko przeciętny wiek drzewostanu wynosi 63 lata, przeciętna zasobność na 1 ha 230 m3 , przeciętny przyrost 3,66 m3 /ha.
Struktura wiekowa drzewostanów przedstawia się następująco:
I kl.w. – 9%
II kl.w. – 26%
III kl.w. 24%
pozostałe 41%.
Drzewostany rębne i blisko rębne zajmują 33,8% powierzchni leśnej i zapewniają ciągłość użytkowania na kilka najbliższych okresów gospodarczych.
 Przyjęte wieki rębności:
Wieki rębności przyjęto w oparciu o ustalenia I Komisji Techniczno -Gospodarczej, na podstawie Zarządzenia Nr 36 DGLP z dnia 19.05.2004r. oraz & 83 IUL.
So - 110 lat
Md,Bk,Js,Jw - 120 lat
Jd - 140 lat
Db - 160 lat Obręb Rataje i Skarżysko.  140 lat Obręb Szydłowiec
Św, Gb, Brz, Ol, Ak - 80 lat
Ol - odroślowa - 60 lat
Os - 50